Dette er de viktigste punktene i statsbudsjettet for deg som er ung

Her får du en oversikt over hovedpunktene og hva statsbudsjettet betyr for din lommebok.

Oppdatert:
Statsbudsjettet er totalt på 1200 milliarder kroner og er oversikten over Norges forventede utgifter og inntekter for et år.

Millioner og milliarder, budsjettbalanse og oljekorrigert underskudd.

Sliter du å forstå hva som sies? Her er en guide! Og lurer du på hva det betyr for deg, bør du lese videre.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger tirsdag fram statsbudsjettet. Dette er regjeringens forslag til budsjett for neste år. Før noe eventuelt blir billigere eller dyrere, må budsjettet vedtas av Stortinget.

Her er noen av de viktigste punktene for deg som er ung, og hva det betyr for din lommebok:

Arbeidsliv og personlig økonomi

Skattelette: Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt. Forslaget innebærer at unge fra 17 til 29 år med arbeidsinntekt får redusert grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt med inntil 23.500 kroner. Det gir en skattelettelse på inntil 5170 kroner.

Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300.000 kroner. Fradraget blir dermed null for dem med arbeidsinntekt over 535.000 kroner.

PS: Regjeringen foreslår at skattesatsen på alminnelig inntekt videreføres på 22 prosent.

Øke frikortgrensen: Regjeringen foreslår også å øke frikortgrensen - det du kan tjene i løpet av et år uten å måtte skatte av det - fra 60.000 til 61.800 kroner.

LES MER:

Jesper (18) droppet ut av vgs, men fikk fast jobb uten fagbrev

LES MER:

Bind og tamponger kan bli gratis på videregående skoler

Tall fra SSB viser at 1 av 5 elever dropper ut av videregående skole. 800 millioner kroner skal sikre at flere fullfører skoleløpet.

Skole og utdanning

Flere skal fullføre vgs: 800 millioner kroner settes av for at flere fullfører videregående skole. Ifølge en lekkasje ville regjeringen sette av 403 millioner kroner til dette formålet, men tilskuddet er nærmest doblet. I tidsrommet 2014 til 2020 droppet 1 av 5 elever ut, ifølge tall fra SSB.

Naturfag og lærerspesialister: Regjeringen foreslår også 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

Studieplasser: Regjeringen foreslår å bevilge 463,8 millioner kroner til å videreføre og trappe opp utdanningskapasitet ved universiteter og høyskoler, inkludert 4000 plasser i forbindelse med Utdanningsløftet 2020. 300 av de 4000 plassene vil regjeringen omprioritere fra juridiske og økonomisk-administrative fag til barnevernsfaglig utdanning på masternivå.

LES MER:

Karakterkravet har aldri vært høyere: Silje kom gjennom nåløyet

LES MER:

Regjeringen vil la flere studere fra hjemmekontor – også etter korona

Digital undervisning: Regjeringen foreslår en økning på 62,5 millioner kroner til kvalitet i høyere utdanning. Midlene skal brukes til å forbedre digital undervisning. 

Tapt læring: Regjeringen foreslår å øke innsatsen for utdanning med om lag 200 millioner kroner i 2022. Pandemien har fått store konsekvenser for utdanning, hvor mange barn og unge har mistet skolegang og tapt læring. Deler av midlene skal benyttes til utdanning generelt og til sårbare grupper spesielt.

Bensin og diesel blir dyrere når CO2-avgiften økes.

Drivstoff, fritid, tobakk- og alkoholavgift

Fritidskort: 405 millioner kroner til fritidskortordningen. Fritidskortet skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter og gjøre det lettere for barn og unge (6–18 år) å delta i fritidsaktiviteter.

Drivstoff: Drivstoff blir dyrere. Regjeringen ønsker å øke CO₂-avgiften med 28 prosent. Dette betyr at:

  • Avgiften økes med 41 øre per liter bensin (fra 1,37 kroner til 1,78 kroner per liter).
  • Avgiften økes med 47 øre per liter diesel (fra 1,58 kroner til 2,05 kroner per liter).

Les hva øknomene tenker om avgiftsendringen her.

Trafikkforsikringsavgift for elbiler: Regjeringen foreslår å innføre full trafikkforsikringsavgift for elbiler. Samtidig foreslår regjeringen å redusere trafikkforsikringsavgiften for personbiler med om lag 95 kroner på årsbasis. Forslaget er ment å motvirke noe av kostnadsøkningen for bilistene ved økt CO₂-avgift. Momsfritaket for elbiler videreføres.

Dataspill: Regjeringen foreslår en bevilgningsøkning til filmfondet på åtte millioner kroner, forbeholdt dataspill (utvikling av dataspill frem til produksjon og formidling inkludert datatreff).

LES MER:

«Stygge» snusbokser ga liten effekt. Nå skal de bli styggere

LES MER:

Middelaldrende røyker mest – unge snuser mest

Tobakksavgift: Regjeringen foreslår å øke avgiften på tobakk med 5,9 til 6,5 prosent. Avgiftsøkningen kommer i tillegg til normal prisvekst.

Dette er de nye avgiftsforslagene på tobakk. Snusen blir ikke 5,9 prosent billigere, men 5,9 prosent dyrere.

Alkoholavgift: Regjeringen foreslår å øke alkoholavgiftene med rundt 1,3 prosent.

Slik blir de nye avgiftene på alkohol dersom regjeringen får det som den vil.

Billigere teoriprøve: Regjeringen har også sett på overprisede gebyrer, som skal reduseres med 168 millioner kroner. I 2022 vil for eksempel gebyrsatsen for teoretisk prøve nesten halveres, fra 680 til 350 kroner.

Nettshopping fra utlandet: Ved avviklingen av 350-kronersgrensen for avgiftsfri netthandel fra utlandet ble det innført en overgangsordning blant annet for å lette vareflyten. Det midlertidige deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner forlenges inntil videre.

Helse

Psykisk helse: Regjeringen setter av 200 millioner kroner til psykisk helse. Mental Helse Ungdom Nord-Jæren sier at det er fint at regjeringen vil satse på mental helse, men etterlyser tiltak.

  • Regjeringen foreslår 18 millioner kroner til å utvikle og pilotere lavterskel behandlingstilbud i kommunene for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer. Det foreslås også 2 millioner kroner til å følgeevaluere tiltaket.
  • Regjeringen foreslår 53,5 millioner kroner for å etablere flere FACT ung-team, som er tverrfaglige og oppsøkende team for barn og unge med sammensatte hjelpebehov. Det foreslås også 8,5 millioner kroner til utvikling og evaluering av FACT ung.
  • Regjeringen foreslår fem millioner kroner for å styrke arbeidet med økt kunnskap om årsaker og konsekvenser av psykiske plager og lidelser blant barn og unge.
  • Regjeringen foreslår 1,5 millioner kroner for å gjennomføre en pasienterfaringsundersøkelse innen psykisk helsevern for barn og unge ved alle poliklinikker i 2022.
  • Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett for 2021 på sju millioner til organisasjonen Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS).
  • Regjeringen foreslår fem millioner kroner til å styrke kompetansen om selvskading og selvmord hos personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og somatikk.
LES MER:

Da Andreas (24) fortalte om det vanskelige på Instagram, kom historiene fra kompisene

LES MER:

Hvordan holde motet oppe (når alt egentlig er drit)?

Leder i Mental Helse Ungdom Nord-Jæren, Martin Nordbø, er glad for at regjeringen vil satse på psykisk helse, men etterlyser handling.

Frikort: Regjeringen foreslår at egenandelstaket på frikort endres til 2.921 kroner. Det er en økning på 461 kroner. I dag får ikke pasienter som har betalt mindre enn 200 kroner over egenandelstaket, refundert denne utgiften. Nå foreslår regjeringen å fjerne denne grensen fra 1. januar, noe som betyr at hver krone som blir betalt i egenandeler over taket, blir refundert.

Livmorhalsscreening: Regjeringen foreslår 20,5 millioner kroner i 2022 for å dekke oppstarts- og utviklingskostnader ved innføring av tilbud om hjemmetest til kvinner som har falt ut av Livmorhalsprogrammet. Målet med å innføre hjemmetest er at deltakelsen i Livmorhalsprogrammet skal øke og at færre kvinner på sikt skal utvikle livmorhalskreft.

LES MER:

Lill fikk oppdaget kreft etter rutinekontroll som 30-åring: – Det var bare flaks

Ungdomskriminalitet: Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til kriminalomsorgen og konfliktrådet med til sammen åtte millioner kroner. Midlene skal gå til forsterket oppfølging av aldersgruppen 18-24 år i fengslene og styrke arbeidet med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i konfliktrådene.

Vold og overgrep: Regjeringen foreslår åtte millioner kroner til lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å utvikle problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Bolig

Studentbolig: Regjeringen foreslår å gi tilskudd til 1560 nye studentboliger i 2022. Dette tilsvarer nivået fra 2021.

Bostøtte: Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Bostøtte er en statlig støtteordning for personer som har lave inntekter og høye boutgifter. Støtten brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

Husbanken: Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

BSU: Regjeringen foreslår ingen endringer i BSU-ordningen.

LES MER:

Nå kan du bruke BSU-pengene på oppussing

LES MER:

En kollega rådet Stine (25) til å kjøpe bil i stedet for leilighet. Det har hun aldri angret på

Henger du ikke helt med? Vi har bedt Aftenbladets kommentator, Hilde Øvrebekk, forklare statsbudsjettet for deg:

Publisert:
Oppdatert:

Studenter reagerer på statsbudsjettet: – Et kjempesvik

Neste års statsbudsjett inneholder ingen forslag til endring av studiestøtten. Det får studentene til å reagere.

Oppdatert: